Jazyk webu:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon"). Rozděluje zpracovatele do různých skupin, z čehož jim vyplývají různé povinnosti.

Ochrana osobních údajů patří do oblasti zachovávání základních lidských práv a svobod. Zpracovatelem osobních údajů vzniká množství povinnosti spojených s jejich ochranou.
Bezpečnostné opatrenia
VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
Správce a zpracovatel příjmou s ohledem na nejnovější poznatky, náklady na provedení opatření a na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření s cílem zajistit úroveň bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.

Výsledkem opatření je:
  • schopnost zajistit nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb
  • schopnost včas obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického incidentu
  • stanovit postup pravidelného testování, posuzování a vyhodnocování účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování
Chci nezávaznou cenovou nabídku

NAŠE SLUŽBY

DPO

Výkon funkce
Pověřence (DPO)

(Článek 37 GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) je klíčovou osobou pro zpracovatele osobních údajů. Námi pověření pověřenci jsou vysoce kvalifikované osoby, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti auditování informačních systémů a vyhodnocování rizik. Jsou speciálně vyškolení v oblasti vnitrostátního a evropského práva o ochraně osobních údajů a jeho praktické aplikace.
DPIA

Posouzení vlivu
na ochranu údajů

(Článek 35 GDPR)

Posouzení vlivu pro ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment - DPIA) se vyžaduje při systematickém zpracování osobních údajů, které je založeno na automatizovaném zpracování osobních údajů, nebo při zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů ve velkém množství a při systematickém monitorování veřejně přístupných míst ve velkém rozsahu.
 
Zmluvy

Vypracování smluv o
zpracovávání údajů

(Článek 28 GDPR)

Zpracování osobních údajů zpracovatelem se řídí smlouvou (DPA) nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo práva členského státu. Smlouva stanoví povahu a účel zpracování osobních údajů, předmět a dobu jejich zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektu údajů, práva na výkon auditu, a technické a organizační opatření, které má zpracovatel dodržovat.
 

OSTATNÍ SLUŽBY

V případě porušení ochrany osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a nejlépe do 72 hodin poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, oznámí porušení ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zajistíme vám:
  • součinnost při šetření incidentů a návrhu adekvátních opatření
  • zpracování oznámení o porušení ochrany osobních údajů pro Úřad pro ochranu osobních údajů
  • zpracování oznámení o porušení ochrany osobních údajů pro subjekty údajů
  • součinnost s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Vypracujeme vám:
  • interní postupy, které poskytují obecné principy a reakce na porušení ochrany osobních údajů
fa fa-area-chart
0
Klientů v EU
fa fa-user
0
Výkon funkce Pověřence
fas fa-globe-europe
0
Počet zemí kde jsme

Přeshraniční zpracování

Zpracováváte osobní údaje ve více než v jednom členském státě EU? Potřebujete pomoci s aplikací GDPR nařízení?

Vyzkoušejte bezplatné poradenství

Skupina podniků

Skupina podniků může jmenovat jednoho pověřence za předpokladu, že pověřenec je snadno dostupný z každého podniku.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Zákaznícke audity

Potřebujete prověřit, zda váš zpracovatel zpracovává osobní údaje v souladu se smlouvou a GDPR nařízením? Víme vám zajistit takový zákaznický audit téměř v každé zemi EU.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat