Jazyk webu:
COVID-19 - Práce z domu a co na to GDPR nařízení

COVID-19 - Práce z domu a co na to GDPR nařízení

V souvislosti s propuknutím pandemie koronavirus (COVID-19) bylo mnoho zaměstnavatelů donuceno omezit nebo pozastavit své provozovny.

Jedním z řešení mimořádné situace jak odvrátit zcela ochromení provozu a zachovat kontinuitu podnikání bylo zavést pro své zaměstnance výkon práce z domácnosti zaměstnance (dále jen "práce z domova").

Práce z domu ve své podstatě definuje dočasné nebo příležitostné vykonávání závislé práce zaměstnancem pro zaměstnavatele z bydliště zaměstnance.

Zaměstnanec takovou práci standardně provádí prostřednictvím zřízeného dálkového přístupů do informačních systémů a síťových úložišť nebo schváleným vynášením různých dokumentů z pracoviště do domu, a opačně. Všechny způsoby přenosu informací a osobních údajů přinášejí množství bezpečnostních rizik, se kterými se musíte vypořádat.

Pokud je předmětem práce z domu přenos nebo přístup k osobním údajům subjektu údajů, tak nejprve musíte přijmout vhodná technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR nařízení tak, aby se předešlo jakýmkoli bezpečnostním incidentům spojeným se ztrátou, zničením, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Tato pravidla je třeba zdokumentovat v interních směrnicích v oblasti ochrany osobních údajů.

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Při vypracování nesmíte zapomenout:

 • Vytvořit seznam osob (zaměstnanců), kteří jsou oprávněni vykonávat práci z domu.
 • Schválit seznam papírových dokumentů a médií, které mohou jednotlivý zaměstnanci vynášet mimo pracoviště.
 • Definovat pravidla a nástroje pro práci na dálku (VPN, šifrování a přístupy do informačních systémů).
 • Technické zařízení pro práci z domova (notebook, PC, tablet atd ..) zajistit aktivní ochranou (minimálně firewallem, antivirovým a antispamovým programem) a nastavením uživatelských práv. Obdobná bezpečnost a pravidla musí být aplikovány i při používání soukromých zařízení pokud byly povoleny na práci zaměstnavatelem.
 • Zajistit zálohování.
 • Definovat pravidla a nástroje pro monitorování práce na dálku a logování přístupů.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Pokud zaměstnanec vykonává svou práci z domova měl by být poučen o zásadách zpracování osobních údajů, které se na něj při této práci aplikují. Za ideální formu v tomto období lze považovat interní školení prostřednictvím některé z mnoha digitálních platforem (např. Skype nebo Microsoft Teams).

Na co se při školení zaměstnanců zaměřit:

 • Za jakých podmínek, a které dokumenty a přenosné média mohou vynášet z prostor společnosti.
 • Jak bezpečně přenášet data v papírové a elektronické podobě mimo prostory společnosti.
 • Jak mají dodržovat politiku "čistého stolu" a "čisté obrazovky", tak aby se s osobními údaji a informacemi nemohli seznamovat další spolubydlící v bydlišti zaměstnance.
 • Jak a komu se mají hlásit vzniklé incidenty při zpracování osobních údajů.
 • Jak mají postupovat při ztrátě nebo odcizení dokumentů, přenosných médií a zařízení.
 • Jaké mají své povinnosti při zpracování osobních údajů.
 • Co nesmí provádět.

V případě podpory při vypracování bezpečnostních opatření nás neváhejte kontaktovat.